Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 10.

Naplórészlet 

Ó, Szentháromság! Örök Isten! Lelkem elmerül szépségedben. Előtted mit sem számítanak századok, Te mindig ugyanaz vagy. Ó, mily nagy a Te fenséged! Jézusom, mi az oka, hogy elrejted fenségedet? Hogy elhagytad égi trónusodat, s köztünk lakozol. Az Úr azt felelte: – „Leányom, a szeretet vezetett, és a szeretet tart itt. Leányom, ha tudnád, mily nagy érdeme és jutalma van az irántam tanúsított egyetlen tiszta szeretetaktusnak, meghalnál az örömtől.” (Napló, 576)

Ima

Jézusom, micsoda nagy szeretet hozott téged, hogy a Földön élj! Taníts meg, hogyan viselkedjek tiszta szeretettel irántad. Köszönöm, hogy szeretsz. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 9.

Naplórészlet 

Máskor így szólt az Úr: „Leányom, vedd a kegyelmeket, melyeket az emberek visszautasítanak; végy annyit, amennyit elbírsz.” Ebben a pillanatban lelkemet elárasztotta Isten szeretete. Oly bensőséges összetartozást érzek Vele, hogy nem találok kellő kifejezést ennek a kapcsolatnak a jellemzésére. Úgy érzem, hogy minden, ami az Istené – minden jósága, minden kincse – az enyém is, bár nem nagyon törődöm ezekkel, mert elég nekem Ő egyedül. Benne látok mindent, Rajta kívül – semmit. (Napló, 454)

1936.12.18. Ma fájlalni kezdtem, hogy már egy hete senki sem látogatott meg. (266) Midőn elpanaszoltam ezt az Úrnak, így válaszolt: „Nem elég neked, hogy én naponta meglátogatlak?” Bocsánatot kértem az Úrtól, s eltűnt a rosszkedvem. Ó, Istenem, Erőm, Te elég vagy nekem. (Napló, 827)

Ima

Jézusom, micsoda áldás olvasni nagylelkűségedről egy olyan lélekkel kapcsolatban, mint Szent Fausztina. Biztosan nekem is hasznomra válnának azok a kegyelmek, amelyeket mások elvetnek. Kegyelmeddel árassz el engem, Uram. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 8.

Naplórészlet 

Egy nap a reggeli elmélkedésnél a következő szavakat hallottam: „Én magam vagyok lelki vezetőd, én voltam, én vagyok, és én leszek; mivel látható segítséget kértél tőlem – megadtam néked és kiválasztottam őt, még mielőtt kérted volna, mert ezt követeli meg ügyem. Tudd meg, ha vétesz ellene, az én szívemet sérted meg. Különösen óvakodj saját önfejűségedtől. Legyen az engedelmesség pecsétje a legkisebb dolgodon is.”

Összetört, megalázott szívvel kértem bocsánatot Jézustól ezekért a hibáimért. Lelkiatyámat is megkövettem. Elhatároztam, hogy inkább semmit sem fogok tenni, mintsem hogy sok dolgot műveljek, de rosszul. (Napló, 362)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy a tanítóm vagy. Kérlek segíts nekem egy lelki vezet keresztül. Add, hogy a Te akaratod vezessen, és ne az enyém. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 7.

Naplórészlet 

Ekkor azt kérdezte tőlem Jézus: „Gyermekem, hogy megy a lelkigyakorlat?” Azt válaszoltam: „De hát tudod, Jézus, hogy megy.” „Igen, tudom, de a te szádból és szívedből akarom hallani.” – „Ó, Mesterem, ha Te vezetsz engem, minden egyszerű. Kérlek, Uram, soha ne hagyj el engem.” – Jézus azt mondta: „Igen, mindig veled leszek, ha mindig kisgyermek maradsz. És ne félj semmitől. Ahogy itt a kezdet voltam részedre, úgy leszek a befejezés is. A legkisebb dolgokban se támaszkodj teremtményekre, mert ez nem tetszik nekem. Lelkedben én magam akarok lakni. Lelkierőt és világosságot adok neked. Helyettesem ajkáról megtudod, hogy én vagyok benned, s minden félelmed eloszlik, mint a köd a nap sugarainak hatására.” (Napló, 295)

Ima

Jézusom, add nekem a világosságot és lelkierőt, hogy kisgyermekként, félelem nélkül támaszkodhassak rád. Bízzak benned a legapróbb dolgokban is, így kedvedre tegyek. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 6.

Naplórészlet 

Legfőbb Jó! Úgy akarlak szeretni, mint még senki a világon. Éltem minden pillanatával dicsérni akarlak Téged, s akaratomat tökéletesen egyesíteni a Te szent akaratoddal. Életem nem egyhangú és szürke, hanem sokszínű, mint egy illatos virágoskert, melyből nem tudom, melyik virágot szakítsam le elsőnek: a szenvedés liliomát, a felebaráti szeretet rózsáját vagy az alázatosság ibolyáját? Nem fogom felsorolni összes kincsemet, melyekkel mindennap özönnel rendelkezem. Nagy dolog az adott pillanatot kihasználni. (Napló, 296)

Ima

Uram, nem csak magamért fogadom kegyelmedet, hanem olyan lelkekért is, akikkel találkozom, akik mellettem vannak, hogy még jobban bízzanak benned. Növekedjenek hitben és bizalomban, hogy felismerjenek és teljesen Neked adják magukat! ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 5.

Naplórészlet 

Egy alkalommal ezt mondta az Úr: „Viselkedj úgy, mint a koldus, aki nem mentegetőzik, ha nagyobb alamizsnát kap, hanem azt annál szívélyesebben megköszöni; így te is, ha nagyobb kegyelmet kapsz tőlem, ne magyarázkodj, hogy nem vagy méltó rá. Ezt úgyis tudom. Hanem örülj és örvendezz, s végy szívemből (129) oly sok kincset, amennyit csak el tudsz viselni, mert így jobban tetszel nekem. Még valamit akarok mondani neked. – Ezeket a kegyelmeket ne csak a magad részére vedd, hanem felebarátaid részére is, ami azt jelenti, hogy bátorítsd a veled találkozó lelkeket az én végtelen irgalmamban való bizalomra. Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik.” (Napló, 294)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy megtanítottál engem a kegyelmek buzgó hálával fogadására . Tudván, hogy méltatlan vagyok, annál jobban örülök, és mindent elfogadok – hogy kedvedre tegyek! ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 4.

Naplórészlet 

Pénteken a Szentáldozás után lélekben elragadtattam Isten trónja elé. Az Isten trónja előtt az égi Hatalmak szünet nélkül dicsérik Istent. Az égi trónuson kívül nagy fényességet láttam, amely hozzáférhetetlen a teremtmények részére; csak a Megtestesült Ige mehet át oda, mint közvetítő. Midőn Jézus belépett ebbe a fényességbe, ezeket a szavakat hallottam: „Írd le azonnal, amit hallasz: létezésemből eredően Úr vagyok, és nem ismerek sem parancsot, sem szükséget. Ha teremtményeket hívok életre – ez irgalmam mélysége.” Ebben a pillanatban kápolnánkban láttam magamat. Imazsámolyomon térdeltem, mint azelőtt. A szentmise véget ért. A szavakat már felírtam. (Napló, 85)

Ima

Köszönjük, Jézus, hogy megtanítottad Szent Fausztinát irgalmad mélységére, ami teremtésünkben nyilvánul meg. Idézzék ezek a titkok dicséretemet és imádatom Isten trónja előtt. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 3.

Naplórészlet

A novíciátusban, mikor az újoncmesternő a gyermekkonyhára osztott be, nagyon aggódtam, mivel nem boldogultam a fazekakkal, olyan nagyok voltak. Legnehezebb volt a vizet leönteni a krumpliról, néha a fele kiszóródott. Midőn ezt elmondtam a mesternőnek, azt válaszolta, hogy majd lassacskán megszokom ezt a munkát, és jártasságra teszek szert benne. Nehézségeim azonban nem csökkentek, mert erőm nap mint nap fogyatkozott, így inkább elhúzódtam ettől a munkától. A nővérek észrevették húzódozásomat, s nagyon csodálkoztak. Nem tudtak arról, hogy minden buzgóságom és önuralmam ellenére nem vagyok képes segíteni. Délben a lelkiismeret-vizsgálatkor panaszkodtam Istennek erőhiányomra. Mindjárt meghallottam lelkemben a hangot: „A mai naptól sokkal könnyebb lesz neked. Megerősítelek.” 

Este, mikor a krumpli leöntésére került a sor – bízva az Úr szavaiban, én siettem elsőnek segíteni. Könnyedén kaptam fel a fazekat, s egészen jól leöntöttem a vizet. De amikor levettem a fedőt, hogy elszálljon a gőz, burgonya helyett egész csomó vörös rózsát pillantottam meg a fazékban, oly szépeket, hogy nehéz azt leírni. Ilyen rózsákat még sohasem láttam. Nagyon csodálkoztam, mivel nem értettem, hogy mit jelentenek, de lelkemben ekkor megszólalt a hang: „Nehéz munkádat a legszebb virágcsokorrá változtatom át, melynek illata trónomig száll fel.” Ettől kezdve azon igyekeztem, hogy ne csak a rám eső héten 62 (27) öntsem le a krumplit, hanem más nővérek válláról is levegyem ezt a munkát. Nemcsak ennél a munkánál, de más nehéz tevékenységnél is igyekeztem elsőként segíteni, mert tapasztaltam, hogy ez mily nagyon tetszik Istennek. (Napló, 65)

Ima

Jézusom, tornyosul az előttem álló munka, köszönöm, hogy tanítottál Szent Fausztinán keresztül, köszönöm, hogy megadod a feladathoz szükséges erőt. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 2.

Naplórészlet

„Tudd meg, valahányszor hozzám jössz, s megalázod magad bocsánatomat kérve, a kegyelmek özönét árasztom lelkedbe. Eltűnik előlem gyarlóságod, s csak a szeretetedet és alázatosságodat látom. Nem veszítesz semmit, viszont sokat nyersz.” (Napló, 1293)

Ima

Jézus, szeretném a kegyelmek áradatát kapni a szentáldozásban, amikor alázattal bocsánatot kérek. Köszönöm, Jézus, hogy ekkor csak a szeretetet és alázatot látod. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 1.

Naplórészlet

Midőn rádöbbentem, hogy őszinte elhatározásom ellenére ismét ugyanabba a hibába estem – ez ugyan csak kicsi, nem szándékos gyarlóság volt –, lelkem oly élénk fájdalmat érzett, hogy rövid időre abbahagytam a munkámat, (42) s a kápolnába siettem, leborultam Jézus lábai elé, s nagy szeretettel és fájdalommal bocsánatot kértem az Úrtól. Nagyon szégyelltem magam annál is inkább, mert éppen ma reggel tettem ígéretet a Szentáldozásnál, hogy hűséges leszek Hozzá. Ekkor meghallottam a következő szavakat: „Ha nem lett volna benned ez a kis gyarlóság, nem jöttél volna hozzám.” (Napló, 1293)

Ima

Segíts, Jézus, hogy megalázzam magam a szentgyónásban, és bocsánatot kérjek, még a kisebb tökéletlenségekért is, hogy azok is semmivé váljanak kimeríthetetlen irgalmadban. Add, hogy a legkisebb tökéletlenséget is hozzam el Neked. ✞